3. Pilegrimsreisen til Rom

 

Reisen til Rom

Luther var en trofast tilhenger av pavekirken, og da det i 1511 bød seg en anledning til dra på pilegrimsreise til Rom, nølte han ikke.

Han reiset til fots og bodde i klostrene underveis. I et kloster i Italia ble han full av forundring over den rikdom, luksus og prakt han så. Munkene hadde en fyrstelig inntekt og bodde i praktfulle værelser. De var kledd i fine, kostbare drakter og spiste ved et overdådig bord.

Luther sammenlignet dette med sitt eget spartanske og selvfornektende liv. Han begynte å bli forvirret og usikker.

"Det hellige Rom" Da Luther omsider fikk øye på Rom, ble han fylt av ærbødighet over å komme til "den høyhellige byen" .

Han besøkte kirkene og gjorde alle de påkrevde seremoniene. Han var fjetret over de vidunderlige historiene prestene og munkene fortalte.

Men over alt fikk han samtidig se ting som fylte ham med forbauselse og gru. Han fikk se den ugudeligheten som rådet i alle klasser innen geistligheten.

Alle typer geistlige fortalte uanstendige vitser og kom med bespottelser selv under messen. Som munk og prest kom Luther i kontakt med både munker, prester og folk i byen, og samme hvor han kom, fikk han se et så utsvevende og vilt liv at han knapt kunne tro sine egne øyne og ører.

Han følte at det strømmet all slags synd og fordervelse fra Rom heller enn fromhet og inspirasjon til å tjene Gud.

"Pilatus- trappen" Luther benyttet enhver anledning til å gjøre bot for sin syndighet. Derfor ville han benytte anledningen til å krype på sine knær opp "Pilatustrappen". Paven hadde nemlig for nylig utstedt et dekret som lovet avlat til alle som gjorde det.

Man påsto at Frelseren gikk nedover den da han forlot den romerske rettsalen. På en mirakuløs måte skulle den være overført fra Jerusalem til Rom.

I en andektig stemning gikk Luther en dag opp disse trappetrinnene. Plutselig var det som en stemme med tordenrøst sa til ham:

"Den rettferdige skal leve ved tro." Rom. 1,17.

Skamfull og redselslagen reiste han seg opp og forlot stedet.

Dette skriftstedet ble stående tindrende klart for ham resten av livet.

Fra det øyeblikk så han klarere enn noen gang villfarelsen i det å stole på menneskelige gjerninger for å bli frelse.

Dette var stikk imot det kirken læte. Den læte at en måtte komme til presten å bekjenne. Så ble det opp til presten å bestemme hva slags bot han skulle legge på synderen.

Han så hvor nødvendig det er alltid å tro at en angrende synder helt fritt kan motta det Kristus gjorde - å motta det som Kristus gjorde men som et syndig menneske ikke kan klare.

Da han snudde ryggen til pavens høyborg og all ugudelighet som var der, fjernet han seg også mer og mer fra den pavelige teologien. Dette ble opptakten til bruddet som kom med pavekirken etter hvert - et brudd som han ikke drømte om skulle komme.

Doktor i bibelteologi i Wittenberg 1512 1512 ble han doktor og professor i bibelteologi ved universitet i Wittenberg.

Han fikk da status som bibel-autoritet og var ikke lenger bare en munk eller professor. Han var nå en som hadde myndighet til å forkynne Bibelen og forsvare sannheten.

Luther studerte nå Bibelen mer inngående enn noen gang. Han hadde gitt et hellig løfte om at han først og fremst skulle forkynne og forsvare Guds Ord med troskap, framfor å fordype seg i pavens og kirkens skrifter og forordninger.

Kirkens lære omfattet blant annet læren om skjærsilden, helgener, relekvier, prosesjoner, pilegrimsreiser og bruk av bannbulle - utestenging fra Gud og kirken.

Bibelforkynnelse hadde vært forsømt i mange hundre år til fordel for kirkens forskrifter, seremonier og lære.

Luthers bibelforkynnelse ble derfor noe helt nytt i tiden. Han framholdt klart og tydelig at de kristne ikke bør godkjenne andre lærdommer enn dem som grunner seg på Skriftens autoritet.

Slike utsagn var et direkte salg mot selve grunnvollen for den pavelige overhøyhet. Samtidig var dette det grunnleggende prinsippet for reformasjonen som skulle komme.

Mot skolastikken

For
Bibelen

Luther ble klar over hvor farlig det var å opphøye menneskelige teorier over Gods Ord.

Han tok opp kampen mot skolastikerne - mot det innholdsløse spissfindige ordkløverit og den spekulative vantroen - han tok kampen opp mot den type filosofi og teologi som så lenge hadde øvd en bestemmende innflytelse over folk.

Det hadde utviklet seg en kultur og filosofi som tok oppmerksomheten bort fra Guds ord og dyrket menneskelige læresetninger.

Luther kjente skolastikken godt, men det var heller ingen som kjente Bibelen bedre enn han. Nå forsøkte han å lede oppmerksomheten bort fra spissfindighetene filosofene og teologene kom med, ved å sette fokus på de enkle og evige sannhetene som var framholdt i Bibelen.

Det Luther fortalte fra Bibelen var som et friskt vindpust for tilhørerne, og de tok begjærlig imot hvert ord han sa. Aldri før hadde de hørt slike lærdommer.

Han fortalte om Frelserens kjærlighet og forsikringen om tilgivelse og fred på grunn av hans offer på korset, et offer som de kunne motta fritt bare de trodde. Tilhørerne frydet seg over evangeliet, og dette tente et levende håp hos dem.

Luther åpnet Bibelen og tente et lys som skulle bli sterkere og sterkere og bre seg over hele Tyskland og enda lengere.

Forrige


 

 


 

4. Til kamp mot avlatshandelen

Neste