Vikingtid og kristningstid, fram til 1066.  Rikssamling og kristendom Kulturmisjon, Ordmisjon og Sverdmisjon Trosskifte og sedskifte Den hellige kongen

                                                                                    

Snorre Sturluson skisserer følgende som viktig i historien rundt kritstningen av Norge før 1066. For del første en konge som er på reisefot i landet, og som reiser fra ting til ting og innfører sine nye lover og regler, deriblant kristentrua.

For det andre deles landet inn i fylker, og kyst-land og innland, og dette er viktig, da det viser at kristendommen først fant kysten, som var den del av landet som naturlig hadde kontakt med utlandet.

For det tredje fortelles det at der kristendommen ikke mottas frivillig, iverksetter kongen strenge straffe tvinge folk, hva enten de er rike eller småfolk.

For det fjerde er det vikingekongen vi møter, den kongetypen som har vært i viking, og som har kjent tiil den kultur som råder i Europa på denne tiden.

 

Rikssamling og kristendom 

Allerede i ca år 880 forteller Hålogalendingen Ottar om et Norge som "nordmennenes land" Man får ikke inntrykk av politisk enhet, men handelsstrukturelle forbindelser gjennom landet, mot utlandet. Vestfold stod sentralt i Ottars fortellinger,og det virker som om behovet for sikring av kystveien som handelsrute er viktig som innledning til rikssamlingen.

Leidangen påførte bønder spesielle forpliktelser for forsva av handelsrutene, og er den første spire til sentraladministrasjon knyttet til Norge.

Arvtagerne etter Harald Hårfagre arver et spinkelt sammenknyttet land, som hele tiden opplever press fra danske stormakten, som anser "nordvegen" som en del av sitt nordsjøimperium, og som hele tiden pleier kontakt med de Norske småkonger som ikke er enig i at Norge skal ha en konge. Først når Olav Tyggvasson d. 1000, og Olav Haraldsson d. 1030, legger innlandet med Oppland og Trøndelag inn une let Norske rikskongedømmet, kan man egentlig snakke om en reell samling av landet.

Tinget var en viktig del av folkets rettssikkerhet, dette er en arv fra før rikssamlingen, og kongen hadde således ingen overordnet stilling til tinget. Men han fikk etter hvert en mer sentral rolle, ved å være den som aktivt jobbet med endring av tinget. Kongen sto under lovene, men var den som selv etter hvert fikk størst betydning for utarbeidelsen av disse. Bla.a endret tingene etter hvert form til å være basert på representasjon, i stedet for allmøteprinsippet.

Hvilken innflytelse Kristedommen hadde i, under og like etter rikssamlingen er ikke godt å si, men helt uten betydning kan den ikke ha vært.

 

'Kulturmisjon", "Ordmisjon" og "Sverdmisjon".

Mellom 865 og 888 har vi ved fortellingene om Ansgar tydelige tegn på at i alle fall Svenskene allerede tjente til denne nye troen, som kristendommen representerte. Dette er som følge av at nordboene allerede lenge har fartet rundt i Europa på handel og viking. De har på disse turene møtt på denne nye religionen

Dette møtet med den kristne kultur i utlandet omtales som kulturmisjon, mens det at vikingene tok med seg hjem prester og munker som talte evangeliet, eller at disse kom på eget initiati for å forkynne evangeliet, omtales som ordmisjon. Men disse former for misjon, omfattet stort sett kysten, som ved landel og viking hadde jevn kontakt med Europa. Det orske innlån var bofaste bønder som ikke fikk del denne kulturkonfrontasjonen, og som derfor i stor grad holdt fast på sin hedningetro. Blant disse ble det behov for å ta i bruk hardere midler enn ordmisjonen, og da ble tvang tatt i bruk. Dette kalles sverdmisjon.

På et ting i Moster i Sunnhorsaland i 1024 ble det vedtatt et kristendomspåbud med vedtekter for sed og skikk, som siden ble vedtatt på alle lagting omkring i landet.

 

Trosskifte og sedskifte.

Vi vet ikke mye om den norrøne mytologis opprinnelse, da den mytologien vi kjenner, er den mytologi er nedskrevet etter at kristendommen kom til landet, og den er selvfølgelig influert av den nye troens forestillinger om hedenskapstroen. En av de goder kristendommen førte med seg, var nemlig skrive kun:

Odin er sjefs guden i Norrøn mytologi. Han kunne la vikinger seile trygt, og la skalder dikte fint. Tor var sammen med Odin krigsgud nr. 1. Sterkest av alle, sier Snorre. Forsvarer av Åsgård, gudenes bolig og Midgard som er menneskenes bolig. Sloss mot jotner og Midgardsormen Volvene er nærmest Shanu som er et bindeledd mellom gudeverden og menneskeverden. Odin står i konfliktfylt forhold med disse.

Diktet Voluspa, er viser likhetstrekk med den kristne apokalyptiske billedverden, men vi vet ikke i hvor stor grad denne er involvert av kristen tankegang.

Snorres beskrivelse av trosskiftet i Norge på 11-1200 tallet følger et Europeisk mønster: En konge legger til rette for misjon, veltalende misjonærer overgår den gamle tros representanter retorisk og kunnskapsmessige. tilhørerne får tillitt til kr. dom på bekostning av den gamle troen, og ber om å bli døpt. Etter hvert som Norge kom i kontakt med andrekulturer, ble den norrøne mytologi for svak til å svare på alle livets spørsmål, c det oppsto et tomrom, som kristendommen så kunne fylle.

Den nye troen brakte med seg vakker sang, klokkespill og nye riter, som hedningene lot seg fenge av. E førkristne Norge hadde mot og tapperhet blant sine viktigste dyder. Den nye troen ble fremstilt som her og tapper. Jesus seirer over dødsmaktene, munker viser mot ved å ofre alt for Kristus, osv. Det at kr. dom også hevdet å ha et svar på hvor vi kommer fra, og hvor vi går etter dette livet, samt en Gud som var mektig nok til å ha kontroll over hele skapelsen og dødsriket, appellerte også til det norrøne folk.

Kristendommen forsøkte i.h.t. Gregor den stores (Pave 590-604) anbefaling å ødelegge minst mulig av i eksisterende kultur og skikk. Man skulle heller forsøke å "kristne" de skikker og seder som forla. Men dette ikke var mulig, ble skikkene og sedene helt endret, eller forbudt. En av de viktige endringer, var at ekteskapet fra å være en avtale mellom to ætter, nå ble mer organisert, og vanskeligere å løse opp. En skillsmissegrunn var dersom en eller begge pater hadde inngått ekteskapet frivillig. Dette fremhevet ekteskapet som en avtale melllom to frie individer. Men på enkelte områder, som f.eks blodhevn, sto  idealer så sterkt, at de nye måtte bruke lang tid for å endre dem. Slaget på Stiklestad i 1030, hvor Olav Haraldsson alt, var egentlig ikke om kristendommen, men om kongemakten, men dette slaget har allikevel fått en kristen tradisjon p.g.a. personen Olav.

 

Den hellige kongen.

Som tidligere nevnt, gjorde danskekongen krav på Norge. Dette gjorde også den danskekongen Knut de mektige. Men han hadde i store deler av Olav Haraldssons regjeringstid, mer enn nok å gjøre med krigs i England. I ti år fikk derfor Norge være i fred. Knut den mektige vender så tilbake til Danmark, blant annet for å gjøre alvor av sitt krav om Norge. Dette er en fiende Olav overhodet er i stand til å møte. Både det fortsatte samlingsverk av Norge, og kristningen av landet, hadde skaffet Olav mnge fiender. Det er disse mennene som møter Olav til det siste slaget på Stiklestad. Et slag som har en verdslig side som omfatter makten i landet, og en krisen side som omfatter alt det Olav sto for. Danskestyret etter Olavs død ble en stor skuffelse både for de som ønsket seg tilbake til småkongedømmene, og for folket som helhet. I dem ettertid blir derfor Olav tillagt egenskaper som hellig og helgen. Folk trodde fra før at kongers makt ikke stanset ved døden, men at de kunne ha innflytelse på samfunnet også etter sin død. Olav ble derfor gravd i kirken til kvitekr ist, Nidaros. Historien om Olav som etter hvert fortelles, minner om historien om Jesus selv, og dess nærmere hans død vi kommer, dess likere blir historien. Når det i tillegg begynner å dukke opp legender og jærtegn i forbindelse med Olav, som at hår og negler vokseretter døden, og at folk sorr på ham eller graven blir helbredet, så legges mye av grunnen for Olavs helgenhet. Olav må i levende liv ha gjort et stort og gjennomgripende inntrykk, og bidratt sterkt til kristningen av Norge. Dette ser man blant annet av at både venn og fiende etter hans død er snare til å ta opp dette helgenbildet so gis. Typologien Jesu liv og død, og helgenlegendene om Olav, bidrar sterkt til å sluttføre kristningen av Norge etter hans død.

I løpet av kort tid bredte Olavskultusen seg over hele Norge og Nord-europa.

 

 

http://www.kongehuset.no/c26978/artikkel/vis.html?tid=27627

Rikssamling

I tidlig middelalder besto Norge av en rekke mindre kongedømmer. Sagaene forteller at det var Harald Hårfagre (ca. 865 - ca. 933) som samlet Norge til ett rike.
Harald Hårfagres far, Halvdan Svarte, var småkonge i Vestfold og Oppland. Harald skal ha vært ti år da han overtok riket, etter at Halvdan Svarte gikk gjennom isen på Randsfjorden og druknet. Harald hadde imidlertid større ambisjoner, og bestemte seg for å samle alle småkongedømmene til ett rike. I følge Snorres kongesagaer, sverget han å ikke kutte hår og skjegg før han hadde nådd dette målet, og det var opphavet til tilnavnet hans.

Slaget ved Hafrsfjord regnes som sluttføringen av samlingsverket, rundt 885. Selv om landet nå i prinsippet var samlet under én konge, var det likevel langt igjen til en fast og stabil organisatorisk enhet. Leidangen skulle bli ett element i slik en organisatorisk rikssamling.

Leidangen var et felles, organisert kystforsvar basert på lokale skip. Den ble bygget opp under Harald Hårfagres sønn, Håkon Adelstensfostre (ca. 920-960). Befolkningen langs kysten pliktet å stille med skip, mannskap og proviant. Over tid ble denne plikten til å stille med ressurser til leidangen omdannet til en ordinær skatt til kongen.

Kristningen av Norge hadde en klart rikssamlende funksjon. Kristningen var en prosess over lang tid, men tidfestes gjerne til Kong Olav Haraldsson og slaget på Stiklestad i 1030. Kongen falt selv i slaget, men kristendommen ble landets offisielle religion og oppbyggingen av en landsomfattende kirkeorganisasjon bidro til å styrke rikskongedømmet. Etter sin død ble Kong Olav kanonisert, og Olav den hellige ble et nasjonalt symbol. Hans helgenstatus bidro til kirkens gjennomslagskraft, men ga også legitimitet til Olavs etterkommere og deres krav på kronen.

Kirken styrket sin makt utover 1100-tallet gjennom etableringen av faste bispeseter og flere klostre. Kroningen av barnekongen Magnus Erlingson i 1163 var den første i Norge, og befestet kirkens sentrale stilling. Den unge kongen lå i strid med birkebeineren Sverre Sigurdsson, og hadde arverett bare gjennom moren. Han måtte styrke sitt krav på tronen gjennom kirkens velsignelse.

Lagtingene i ulike deler av landet, hadde vært en samlende institusjon med røtter tilbake til 800-tallet. På 1270-tallet fikk Norge sin første riksdekkende lovgivning gjennom Magnus Lagabøtes landslov.

Arv og valg

Det norske kongedømmet i middelalderen var et arvelig valgkongedømme. Det bygget med andre ord på en kombinasjon av arv og valg. Alle kongens sønner hadde lik rett til tronen og kunne legge sitt krav fram på tinget. Men det var opp til de frammøtte der å velge eller vrake ham. Tingets aksept, folkets valg, ga kongemakten legitimitet.

Tronfølgerloven av 1163 erstattet alle kongesønners rett til tronen med et enekongedømme der eldste sønn hadde arverett. Dette ble stadfestet i 1260 da Norge fikk en ny tronfølgerlov. Fra da av var Norge et rent arverike, der kongemakten gikk i arv fra far til eldste sønn.

Personalunioner

1 1319 døde Håkon V Magnusson uten en mannlig arving. Hans datter Ingeborg var gift med den svenske tronarvingen, Erik. Deres sønn, Magnus, arvet således både Norge og Sverige. Dette er starten på en rekke personalunioner mellom Norge, Sverige og Danmark.

Norge svekkes politisk og økonomisk utover 1300-tallet, blant annet som følge av svartedauden, og blir en stadig svakere part i disse unionene. Fra 1536 blir Norge et lydrike under Danmark.

14.07.2007
 
 
norsk
english
sami
 
nettstedskart
 
kontakt
 
åpent slott