MIDDELALDEREN

 

middelalderenfra ca år 500 til 1500

 

Perioden ble kalt middelalderen fordi den kom mellom oldtiden og den såkalte nyere tid. Den blir gjerne omtalt som den mørke middelalder pga. at perioden tidligere ble sett på som en mørk og barbarisk tid dominert av kirke og religion. Relateres ofte til den Den spanske inkvisisjonen. Nå vet vi at det bare var innledningen til middelalderen som fortjener dette stempelet. Nyere historieforskning fokuserer på middelalderens betydning for byutviklingen og statsdannelse i det moderne Europa.

Når vi deler middelalderen inn i perioder, er  det viktig å ha i bakhode at det ikke er noen klare avgrensinger i tid, dvs. at overgangene fra en periode til en annen varierer etter hva man legger til grunn (politiske-, økonomsiske-, sosiale- eller kulturelleforhold).
Det er følglig vanlig å dele middelalderen inn i følgende tre avsnitt:

Den tidlige middelalder
Høymiddelalderen
Senmiddelalderen