Frelsesarmeen

 

Internasjonal kristen organisasjon og trossamfunn, utviklet fra Øst-Londons Kristne Misjon, stiftet av William og Catherine Booth i 1865. I 1878 organiserte de sine medarbeidere etter militære forbilder med militære titler og streng disiplin, og organisasjonen fikk navnet The Salvation Army. W. Booth ble øverste leder med rangen general, armeens fane fikk inskripsjonen Blod og ild (av Kristi blod og Den hellige ånds ild) og The War Cry (Krigsropet) ble bevegelsens organ. I 1880 startet Frelsesarmen arbeid i Amerika og Australia, 1881 i Frankrike, 1882 i Sverige og 1888 i Norge.

Frelsesarmeen er (2009) virksom i 117 land og har ca. 1,1 mill. soldater, 26 000 offiserer og 100 000 sivilt ansatte. General fra 2006 er Shaw Clifton (f. 1945). Organisasjonen gir ut en hel rekke tidsskrifter med et samlet opplag på vel 1,7 mill.

Organisasjon

Fra første stund ble kvinner likestilt med menn i alle Frelsesarmeens stillinger, og både kvinner og menn har innehatt øverste posisjon som general. Offiserer får en praktisk og pastoral utdannelse ved egne offisersskoler, ofrer hele sin tid i organisasjonens tjeneste og får sitt økonomiske underhold av den. Soldatene beholder sitt «sivile» yrke og gir organisasjonen sin fritid.

Frelsesarmeen ønsket opprinnelig ikke å være en egen kirke, men i de fleste land der armeen opererer, har organisasjonen status som kirkesamfunn (i Norge, se nedenfor). Et forsøk fra anglikansk side på å innordne dens virksomhet i den engelske statskirkes rammer ble avvist, og presten Wilson Carlile stiftet derfor 1882 Church Army.

Frelsesarmeen driver 14 800 korps (menigheter) verden over, hvorav 111 i Norge. Disse tilbyr gjerne gudstjenester, forebyggende arbeid for barn og unge, trivselstiltak for familier og eldre, samt sosial hjelp i nærmiljøene. En kan være medlem både som soldat (uniformert medlem, med bekjennelsesplikt og livsstilsforpliktelser) og som tilhørig (medlem med bekjennelsesplikt). Møtene er imidlertid åpne for alle.

Organisasjonen driver (2009) ca. 700 barnehager, 1100 grunnskoler, 200 videregående skoler og 11 høyskoler/universiteter.

Lære

Lærespørsmål har ikke spilt særlig stor rolle i Frelsesarmeens historie. Frelsesarmeen har egne læresetninger, men bygger på de oldkirkelige bekjennelsene. Hovedvekten legges på personlig omvendelse og helliggjørelse. Forkynnelsen legger vekt på vitnesbyrd om frelse ved Jesu blod.

Armeen tilbyr barnevelsignelse, konfirmasjon, bryllup og gravferd. Frelsesarmeens viktigste rituale er soldatinnvielsen. Et karakteristisk trekk ved forkynnelsesarbeidet har vært friluftsmøter med korte taler, musikk og sang. Det brukes i tillegg et bredt spekter av virkemidler tilpasset de lokale behovene.

Norge

Frelsesarmeen i Norge ble grunnlagt 1888 av den svenske kommandør Hanna Ouchterlony. Frelsesarmeen er et trossamfunn i Norge, registrert 2005.

Armeen har (2008) ca. 20 000 medlemmer, av disse er ca. 5400 soldater og 1200 tilhørige. 188 er aktive offiserer og 1806 er sivilt ansatte. Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) har ca. 7000 medlemmer.

Sosialtjenesten i Norge omfatter barne- og ungdomshjem, mødrehjem, eldrearbeid, familiegjenforening («Ettersøkelsen»), barnehager, bo- og behandlingstilbud for rusavhengige, sykehus for rusavhengige («Gatehospitalet»), flerkulturelt arbeid, slumstasjoner, fengselsarbeid og arbeid blant døve og blinde. Frelsesarmeen driver dessuten en folkehøyskole, en bibelskole, en offiserskole og en «rettferdig handelsbutikk» - Sally Ann. Gjennom attføringsbedriften Fretex, som er landets største bruktkjede, får 800 personer arbeidstrening.

 

Kilde snl.no