Tidlig kristendom

Kristendommens essens er naturligvis troen på at Jesus var den lovede Messias, Guds agent som innevarsler hans rikes komme. Kristendommen var derfor opprinnelig en endetidsreligion, skjønt bortsett fra selvfølgelige elementer som anger, dom og fullbyrdelse, var den vag om innholdet i det nye. Til å begynne med vendte den seg utelukkende til jøder, men relativt snart startet proselytteringen også blant ikke-jøder. Gjennom en smertelig separasjonsprosess endte den opp som motsetning til jødedommen: enten jøde, eller kristen. Likevel fantes det jødekristne grupper som besto i flere århundrer.

I Nytestamentet markerer "kirke" (ekklesia) forsamlingen av kristne i et lokalsamfunn, eventuelt kollektivet av slike forsamlinger. Siden kristne raskt ble utelukket fra synagogene, hadde de ingen egne kirkebygg før Konstantins tid. De samlet seg i rom i privathus, og deres kultiske behov var enkle: et sted til å høre tekster og prekener, et sted der dåpshandlingene kunne foregå, og et sted for et felles måltid. De senere presise distinksjoner mellom biskoper, prester og diakoner må ha vært ukjente. Det som markerte lederne, var at Ånden var virksom i dem.

Et av de vanskeligste problemene i den tidlige kristendommen var betingelsene for at ikke-jøder kunne bli kristne. Måtte de overholde loven fra Det gamle testamentet fullt ut? På sikt ble løsningen å akseptere dem uten vilkår. I den første tiden forekom det ingen systematiske kristenforfølgelser: Hollywoods (eller Tacitus' for den saks skyld!) versjon av Neros eksesser er ikke historisk korrekt. Den hardeste tiden var faktisk under Diokletian, like før Konstantin.

Kristendommen startet som en utpreget småfolkreligion, og hadde bredt nedslag ikke minst blant kvinner og slaver. Ved gudstjenestene var sosiale distinksjoner i hvert fall i navnet opphevet. Vi må likevel ikke overdrive: Den nye religionen proklamerte ingen sosial revolusjon i denne verden. Dåpen var inngangsporten til kristendommen, og nattverden det som skilte fra jødedom og også andre religioner. Et annet slående trekk ved kristendommen var ikke bare dens sterke fellesskap, men også hvor raskt den opprettet et nettverk til hjelp for fattige og syke. Faktorer som dette er med på å forklare at kristendommen var den religionen som seiret i kampen om menneskenes sjel i senantikken!